AKTUALITY

Aktuální informace, vývoj projektu, novinky (Current information, development of project, news)

Veškeré pořízené záběry z akcí najdete v naší F O T O G A L E R I I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation of Experiments in CZ Schools

2017-03-16 On 23rd and 24th February 2017 the results of project Secrets of nature (Project ID 21610250- International Visegrad Fund´s) were presented in the pre-school and the primary school NEMO in Říčany and in the pre-school Sofia in Prague-Bohnice (Uvaly), Czech Republic. The presentation was managed by trainers from the summer school (Aneta and Tomáš) with my support and supervision.
The children (24 from the pre-school and 12 from the primary school) were playing and acting as wizards and detectives and during the play they were discovering the Secret of Nature. The portable laboratory, book of experiments and worksheets were introduced successfully.

Prezentace experimentů v českých školách

2017-03-15 Výsledky projektu tajemství přírody (Projekt číslo 21610250 - International Visegrad Fund´s) byly prezentovány v mateřské škole a základní škole NEMO v Říčanech a v mateřské škole Sofii v Praze-Bohnicích ( Úvaly), česká republika. Stalo se tak 23. a 24. února 2017. Prezentace byla řízena školiteli z letní školy (Anetou a Tomášem) s mou podporou a dohledem.
Děti (24 předškolního věku a 12 ze základní školy) si hráli jako kouzelníci a detektivové. V průběhu hry objevovvali tajemství přírody. Příruční laboratoř, kniha pokusů a pracovní listy byly úspěšně představeny.

Can childern like physics and chemistry?

2016-11-02 School experiments were always important part of the education in sciences subjects. Now days we can observe a downward trend. Children focused mainly on the theory at school without any relation to real life and they focused on what they know. Playing at school and natural learning - these thesis boosted already by Jan Amos Komenský – are today outdated.
This was the reason why longterm promoter of interactive science education for childern at kindergarten and primary schools Dr. Tomáš Kudrna (www.prirodovednepokusy.cz) and Mrs. pani Jana Laštovičková Grygarová (www.atelier-zebra.cz) arranged the Summer school in Škrdlovice on 22-25 August 2016. The Summer school is a part of the international project „Secrets of nature- learning animate and inanimate nature through experiments“ which is financially supported by the International Visegrad Fund´s. The selected partners (especially kindergarten and primary schools) from the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland are actively participating in the project.
During the Summer School it was presented at lectures and workshops to participants:
  • Unique safe portable laboratory for childern at kindergarten and primary schools (author : PhDr. Tomáš Kudrna)
  • Methodology of work with childern during execution of simple science experiments
  • System of safe work at science experiments
  • System of safe work at science experiments
Not only formal presentation but as well informal discussion and sharing of experience in natural science education in different countries V4 (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland) took place during the Summer school .The recommendations and conclusions for the final development of Portable laboratory and for set up of childern´s workshop in each country of V4.

Please download the: Press_Release_from_Summer_school_EN.docx

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

2016-11-02 Phase of the project -development and improvement of Portable Laboratory/ workshops
Summer School, 22.-25.8.2016, Škrdlovice
Please download the: Summery_of_Summer_school_EN.pdf

Můžou mít děti rády i fyziku a chemii?

2016-11-02 Školní experimenty byly vždy neoddělitelnou součásti vzdělávání přírodovědných předmětů. V současnosti ale tento trend má sestupnou tendenci. Děti se učí hlavně teoreticky, bez návazností na reálný život, na to co znají ze svého okolí. Škola hrou a přirozeným učením – jak ji propagoval už Jan Amos Komenský – je dnes mnohdy archaizmem.Z tohoto důvodu dlouholetý propagátor interaktivního přírodovědného vzdělávání pro děti z mateřských a základních škol PhDr. Tomáš Kudrna (www.prirodovednepokusy.cz) a pani Jana Laštovičková Grygarová (www.atelier-zebra.cz) ve dnech 22.8 – 25.8.2016 zorganizovali v Škrdlovicích Letní školu. Ta je součástí mezinárodního projektu Tajemství přírody- poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů, který je finančně podporován Mezinárodním Višegrádským fondem. Do projektu jsou aktivně zapojeni vybraní partneři (zejména školy a školky) z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.
Na Letní škole byl formou přednášek a workshopů účastníkům představen:
  • unikátní model bezpečné přenosné laboratoře pro děti z MŠ a ZŠ (autor: PhDr. Tomáš Kudrna)
  • systém práce s dětmi při provádění jednoduchých přírodovědných experimentů
  • systém bezpečné práce při provádění pokusů
  • způsob motivace dětí k opětovnému zájmu o přírodu a o děje v ní probíhající
V rámci Letní školy probíhala formální prezentace i neformální diskuze a výměny zkušeností z oblasti přírodovědného vzdělávání v různých zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Závěry z Letní školy budou využity v dalších fázích projektu: k dokončení vývoje Přenosné laboratoře a k přípravě workshopů pro děti v jednotlivých zemích V4.


Please download the: Summery_of_Summer_school.pdf


Jednotlivé stránky:
 1   2